2006/03/18

Departament Sprawiedliwości M.S.Wojsk. II RP


Poniżej prezentuję przemiany i powstawanie Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych w okresie II RP.

(1) W grudniu 1918 powstaje Departamnet Wojskowo-Prawny.

(2) W styczniu 1919 Departament składa się z:

- Sekcji Ustaw

- Sekcji Konsultacji Prawnej

- Kancelari Departamentu

(3) 16 kwietania 1919 przy Sekcji Ustaw powstaje Wydział Personalny. (Przedtem sprawy personalne były w gestii referatu do spraw personalnych przy szefie korpusu sądowego)

(4) 21 lipca 1919 Departament wzbogaca się o samodzielny Urząd rejestracji kar dla osób zasądzonych przez sądy wojskowe.

(5) 10 grudnia 1919 Departament składa się z:

- Sekcji Organizacyjno-Sądowej

- Sekcji Ustawodawczej

- Sekcji Konsultacji Prawnej

- Referatu Personalnego

- Kancelari

(6) rozkaz Kierownictwa M.S.Wojsk. z dnia 9 grudnia 1919 podaje już nazwę Departamentu jako "Departament II Prawno-Wojskowy M.S.Wojsk.".

(7) Dnia 1 marca 1920 roku Dep. II Wojsko-Prawny przemianowano na Oddział VI Prawny M.S.Wojsk. w składzie:

- Szef Oddziału

- Pomocnik Szefa Oddziału

- Kancelaria Oddziału

- Sekcja 1 – Organizacyjno Sądowa

+-- Wydział I Organizacyjny

+-- Wydział II Więziennictwo i Statystyczny

- Sekcja 2 – Ustawodawcza

+-- Wydział I Ustaw Administracyjnych

+-- Wydział II Ustaw Sądowych

+-- Wydział III Kodyfikacyjny

+-- Wydział IV Ustaw Gospodarczych i Zaopatrzenia Armii

- Sekcja 3 – Konsultacji Prawnej

+-- Wydział I Cywilno-Administracyjny

+-- Wydział II Karny

+-- Wydział III Główny referent prawny M.S.Wojsk.

(8) Dnia 22 sierpnia 1921 przemianowano Oddział VI Prawny na Departament IX Sprawiedliwości M.S.Wojsk.

DEPARTAMENT IX - SPRAWIEDLIWOŚCI

- wydział organizacyjno-sądowy (od 11 lipca 1924 "ogólny", a od 1936 "administracji sądownictwa i więziennictwa")

- wydział więziennictwa (do 11 lipca 1924)

- wydział spraw karnych (od lutego 1925 "spraw karnych i nadzoru prokuratorskiego")

- wydział prawny (od sierpnia 1923 do 11 lipca 1924)

- wydział konsultacji prawnej (od 11 lipca 1924)

- wydział ustawodawczy (od 11 lipca 1924 do lutego 1925 jako samodzielny referat, a dopiero potem jako wydział)

- samodzielny referat personalny (od stycznia 1930)

Brak komentarzy: