2007/02/25

asystencja wojskowa


Asystencja wojskowa - pomoc wojska udzielana władzy cywilnej.

=== Zakres podmiotowy i przedmiotowy ===
Asystencja wojskowa może być udzielana na podstawie prośby organów administracyjnych, lub państwowych. Uprawnienie do żądania asystencji wojskowej w danym zakresie przysługuje jedynie określonym organom. Danego rodzaju pomocy, żadać mogą jedynie określone organy.
Asystencja wojskowa wykraczająca poza ramy ściśle określone aktami prawnymi jest niedozwolona. Nie można więc żadać pomocy w zakresie większym niż jest to zapisane.

=== Przykłady ===

Do typowych przykładów asystencji wojskowej zaliczyć można:
* użycie wojska do zabezpieczenia ładu i porządku publicznego
* udzielanie pomocy sądom, prokuratorom, lub policji
* zapewnienie bezpieczeństwa budynkom, urzędom, misjom dyplomatycznym
* pomoc w czasie klęski żywiołowej

=== Akty prawne ===
Przykładowe akty prawne zawierające regulacje związane z asystencją wojskową:
* Dekret Naczelnika Państwa z 2.I.1919 o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych (Dz.Pr.P.P. nr1 poz.80)
* Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.III.1928 o postępowaniu doraźnem (Dz.U.R.P. nr33 poz.315)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.IV.1919 o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego (Dz.Pr.P.P. nr35 poz.276)

Brak komentarzy: